Entdeckungsreise im Norden mit der Maus
auf Dithmarschens ältester Karte von 1559

Der niederländische Text, im Vergleich zum deutschsprachigen leicht gekürzt, im Wortlaut:
VAn eenen Marsus so genaemt, als Strabo schrijft, zijn gesproten die Marsen, die welcke voor veel iaren wten eynden by den Rhijn gelegen, getrocken zijn in een diep waterlant. Deser nacomelingen Theutomarsi, oft so sij nu heeten Dietmarsen, sijn voor .400. iaer onder de Marcgrauen van Staden geweest, de welcke sij met list verdruct ende veriaecht hebben, datse vrij geworden sijn. Na desen sijnse verwonnen van Henricus Leo den Vorst van Saxen. Als dese van Keyser Friderico verdreuen was, heeft Waldemarus Coninck van Denemarcken dlant ingenomen: ende als hy met hulp der Dietmarsen tegen den Graue van Holst Adolph ende Lubesche getrocken is, sijnse hem afgeweken, ende de Coninck is verslagen by tdorp Bornhoeuet: aldus sijnse wederom vrij geworden. Maer om dat niet schijnen en soude datse sonder Heer leefden, so hebbense den Bisschop van Bremen voor haren Heer genomen, maer sij en gauen hem noch tribuyt noch gehoor. De Vorsten van Holst hebbense meertijen bestormt, maer te vergeefs. Keyser Frederick de derde heeft dit lant voor een Hertochdom gegeuen Christiano den eersten, Coninck van Denemercken: maer als sijn sone Iohannes tegen hun crijchde, int Iaer M.D. is al sijn volck verslagen, dat hy nauwelijck met weinich volcx ontquam, ende meestedeel des Edeldoms van Holst daer bleef. Van dyer tijt af sijnse stouter geworden, ende quellijck geweest dyen van Holst. Waeromme dat Adolph, des Conincx Frederics van Denemarcken sone, erfgenaem des Coninckrijcx van Norwegen. etc. heeft ruyters en knechten versaemt Anno .1559. den welcken Frederick de .II. Coninck van Denemarcken, met sinen broeder Hertoch Hans, te hulpe ge- comen sijn. Dese tsamen hebben Meldorp met al de suytside ingenomen, voort met veel reysens deur de stercte te Tylenbrucke getrocken. Terstont hebben de Dietmarsen wt Hemmicstede voor tstedeken Heyde hun eenen slach geleuert, maer sij verloren den strijdt, ende Heyde wert verbrant. 3000. Dietmarsen bleuen daer verslagen, Hertoch Adolph wert daer gewont. Dit geschiede den xiij Junij. Hierna hebben die Dietmaersen metten Vorsten van Holst vrede gemaect, ende hun onder haer subiectie gegeuen.

Zurück
© Volker Arnold, zuletzt geändert am: